Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

El från solen

Rutin vid mätarbyten inomhus för att minska smittspridning av Covid-19
För att minska smittspridningen av Covid-19 gäller en ömsesidig riskbedömning vid mätarbyten inomhus i bostadsmiljö. Tekniker som utför arbeten i kunds bostad måste självklart vara friska och får inte ha uppvisat några symptom under de senaste två dagarna. Våra anlitade tekniker kommer att kontakta dig inför mätarbytet och det är viktigt att vi får reda på om någon i hushållet har symptom. Är någon i hushållet sjuk eller har uppvisat symptom de senaste två dagarna behöver vi senarelägga arbetet.

 

Vill du göra skillnad för miljön och få en lägre elräkning varje månad? Då ska du satsa på el från solen. Solenergi är ett av de förnybara energislag som blir allt vanligare att producera själv. Det är inte konstigt, då jorden tar emot lika mycket energi från solen på två timmar som hela världens befolkning använder på ett år.

Hur fungerar el från solen?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna.

Kontakta oss tidigt

Det är viktigt att du, eller din anlitade leverantör eller elinstallatör, kontaktar oss så tidigt som möjligt. Den el du matar ut som producent påverkar elnätet och i vissa fall kan vi behöva göra förstärkningar för att kunna ta emot din elproduktion. I samband med din solcellsinstallation kanske du också behöver höja säkringsstorleken hemma eller flytta ut elmätaren, läs mer här. I samtliga fall behöver vi byta ut elmätaren innan du kan ansluta din produktion till elnätet.

Anlita en elinstallatör med rätt kompetens

Oavsett om du anlitar elinstallatören själv eller köper en helhetslösning där elinstallationen ingår behöver du vara säker på att företaget du anlitar har rätt kompetens. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.

Du hittar mer information om leverantörer och installatörer på Svensk solenergis webbplats.

Så ansluter du din solcellsanläggning

 1. Välj en bra placering

  Undersök förutsättningarna för din planerade anläggning. Du hittar mer information på Svensk solenergis webbplats

 2. Läs de tekniska villkoren

  Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska villkor. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör din anläggning mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

  Se till att leverantören av anläggningen ger dig tydliga installations- och bruksanvisningar. Anvisningarna ska vara på svenska.

  Om du importerar anläggningen själv tar du också på dig ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om de regler som gäller för importörer.

 3. Investeringsstöd solceller

  Ansök om statligt stöd för solceller, upp till 20 % av installationskostnaderna, hos din Länsstyrelse. När din anläggning är ansluten till vårt elnät får du ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter som du kompletterar din ansökan till Länsstyrelsen med. Läs mer om investeringsstöd för solceller på Energimyndighetens webbplats. ROT-avdrag, 20 %, ges för installation, reparation och byte av solceller om huset är äldre än fem år. Men det är inte möjligt att få både investeringsstöd och ROT-avdrag.

 4. Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket

  En auktoriserad elinstallatör installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elinstallatör skicka en föranmälan till oss tillsammans med korrekt ifylld blankett.

 5. Räcker kapaciteten till?

  Din elinstallatör undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. När din förfrågan om att ansluta egen elproduktion kommer till oss undersöker vi om elnätets befintliga kapacitet räcker till eller om vi behöver göra förstärkningar. I så fall står vi som nätbolag för dessa kostnader, detta gäller anslutningar upp till 63 A.

  Efter vi fått föranmälan från elinstallatören beräknar vi om befintlig kapacitet i elnätet räcker till för att ansluta din önskade anslutningseffekt. Ser allt bra skickar vi installationsmedgivande till installatören, det gör vi inom max tre veckor från inkommen föranmälan.  

 6. Få en ny elmätare och börja producera

  Efter elinstallationen av din anläggning är klar och vi fått in färdiganmälan byter vi under normala förutsättningar ut elmätaren inom 2-3 veckor.  Vår fältpersonal kontaktar dig innan detta tillfälle.

  Vi behöver byta elmätaren för att kunna mäta både elproduktion och elanvändning. Mätarbytet är kostnadsfritt för dig. När vi bytt mätaren är produktionsanläggningen klar för tillkoppling och du kan börja producera egen el. Slå inte på anläggningen innan elmätaren är bytt, då registreras din produktion som förbrukning.

  Vill du kunna se din tidigare förbrukningshistorik även efter mätarbytet? Du behöver då ladda ned förbrukningsstatistiken från Mina sidor innan mätarbytet och spara ned. När mätaren byts försvinner den tidigare statistiken.

  För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda, varselmärkning av anläggningen måste finnas eftersom den alltid kommer att vara spänningssatt. En arbetsbrytare, som finns åtkomlig för nätägarens eller räddningstjänstens personal och är varselmärkt, måste finnas vid anläggningen. Läs mer på våra installatörssidor

 7. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktion

  Under sommaren kommer du säkert producera mer el än vad du själv använder. Om du vill kunna sälja överskottsproduktionen behöver du teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. När vi påbörjar ditt anslutningsärende får du ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du behöver uppge när du tecknar avtal gällande försäljningen av din elproduktion.

 8. Skattereduktion för din överskottsproduktion

  Du får skattereduktion för överskottsproduktionen på 60 öre per mikroproducerad kWh, max 18 000 kr per år. Vi lämnar kontrolluppgift över din produktion till Skatteverket när året är slut och så kommer uppgiften i din skattedeklaration.

 9. Betala moms om försäljningen är mer än 30 000 kronor

  Du behöver momsregistrera dig och betala moms för den producerade överskottsel du säljer, om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år. Läs mer om försäljning av överskottsel. Beräknar du att försäljningen inte kommer överstiga 30 000 kronor behöver du inte momsregistrera dig. Om du redan är momsregistrerad kan du begära momsbefrielse om du ser att försäljningen inte kommer överstiga 30 000 kronor.

En solenergiproducent berättar

På Gotland bor Kickan och Per Karlsson. De har valt att sätta upp solceller på sitt torp. Se filmen om hur det gick till.

"På ett och ett halvt år har vi producerat lite drygt vår årsförbrukning." - Per

 

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät.

Läs mer om vilken ersättning du kan få