Anslutning av serverhallar i Gävle och Sandvikens kommun

Här har vi samlat information om Vattenfall Eldistributions arbete för att ansluta planerad effektkrävande verksamhet och dess samråd som berörs i Gävle och Sandvikens kommun.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution har, i enlighet med ellagen, fått i uppdrag av Microsoft att ansluta planerad effektkrävande verksamhet från tre planerade verksamhetsområden: Ersbo, Stackbo och Tuna. Microsoft har, i likhet med basindustrier och samhällskritiska kundkategorier, mycket höga krav på tillgängligheten i elleveransen vilket ger behov av anslutning till ett robust elnät som klarar olika typer av störningar utan att driftsäkerheten påverkas.

Till följd av kundens effektbehov krävs att det uppförs en ny station vid Ersbo och en i Tuna. För att säkerställa leveranssäkerheten planeras även anslutning av en ny station till Svenska Kraftnäts (SvK) station Ängsberg. En utbyggnation av stationen Stackbo planeras också, benämnd Öby. Flera tillståndspliktiga ledningar kommer behöva uppföras mellan ovan nämnda stationer för att säkra effektbehov och leveranssäkerhet till Microsofts verksamhet.

Vad händer nu?

Uppdaterat: 2021-12-15

Med start vecka 51 och under januari och februari, 2022 kommer konsulter från Rejlers på uppdrag av Vattenfall Eldistribution befinna sig i området kring Stackbo, Ersbo och Valsjöbäcken.

Syftet med fältbesöket är att utföra markundersökningar. Detta görs med borrigg på utvalda punkter längs den planerade ledningssträckan för att  kontrollera markförhållandena. Markundersökningen utförs med en mindre bandvagn och borrutrustning för att fastställa jordart och markens fasthet vid planerade dragningar. Grundvattenrör kommer även installeras för att kontrollera nivån på grundvattnet vid berörda platser. Arbetet kommer utföras av två geotekniker med en lastbil och borrigg.

Berörda markägare kommer kontaktas innan arbetet påbörjas och inga höga störande ljud kommer att förekomma.

Bild och beskrivning av borrigg

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er på gavlesandviken@vattenfall.com

 

Samrådet är nu avslutat och arbete pågår med samrådsredogörelsen.

Inbjudan till kompletterande samråd avseende ny sträckning för tre nya 132 kV kraftledningar mellan stationerna Stackbo och Ängsberg till Gavleån

Den delsträcka som nu samråds, ersätter i huvudsak tidigare markkabelsträckningar vilka sträckte sig parallellt med befintliga luftledningar. Utredningar har visat att markkabelsträckningar parallellt med luftledningar (framförallt transmissionsnät) kan ge upphov till induktion. Detta i sin tur kan leda till personskador under arbetet med markkablarna, både under anläggning och drift. Alternativ till tidigare presenterade sträckningar parallellt med transmissionsnätet har därför utretts på delsträckorna mellan Gavleån och stationerna Stackbo och Ängsberg, se bifogad karta. Dessa alternativ är nu de delsträckningar som presenteras i aktuellt kompletterande samrådsunderlag.

Förutsättningar har även ändrats inom utredningsområdet och möjliggjort större andel luftledningar, som är den teknik som förordas för ledningar på aktuell spänningsnivå.

Vattenfall Eldistribution AB önskar nu att samråda kring dessa nya sträckningar. Samrådsunderlaget inklusive kartor finns att ta del av nedan.


Längre ner på sidan finns också tidigare samrådsunderlag att ladda ner.

Öppet hus

Då det förbättrade läget gällande Covid-19 har öppnat upp möjligheten att genomföra fysiska möten, har Sökanden beslutat att bjuda in till öppet hus, med förbehåll att myndigheters rekommendationer snabbt kan ändras.

Onsdag 6 oktober 2021 Överhärde Bystuga (Överhärdevägen 69), kl. 17-19

Representanter finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter och information. Anmälan krävs och görs till e-postadressen gavlesandviken@vattenfall.com senast 3 oktober.

Synpunkter gällande aktuellt samråd skickas in till johanna.fransila@sweco.se senast den 20 oktober 2021.

 

Uppdaterat: 2021-10-15
Under vecka 42 och 43 kommer konsulter från Rejlers på uppdrag av Vattenfall Eldistribution befinna sig i området kring Tuna, Högbo, Mackmyra och Ängsberg.

Se bild för aktuell sträckning (Rejlers konsulter kommer befinna sig vid områdena markerat i rosa och rött på kartan)

Syftet med fältbesöket är att kontrollera byggbarhet och då framförallt vinkelpunkterna längs sträckningen. Vinkelpunkter är de platser där man planerar att byta riktning på luftledningen, i en vinkel. Punkterna behöver undersökas för att se var man kan placera vinkelstolpar. Ingen påverkan på miljön kommer ske då man registrerar detta endast med en gps (se bild på gps-verktyget). Det kommer inte heller förekomma några störande ljud.

Under samma period, i området kring sträckan som är ute på samråd (Gävle kommun, Rörberg och Stackbo med omnejd) kommer det att gå arkeologer från Sweco på uppdrag av Vattenfall Eldistribution och inventera miljön kring den förordade dragningen.

I de båda fallen kommer det inte att vara några störande ljud och allt jobb utförs under dagtid.

Har ni frågor så kontakta oss på: gavlesandviken@vattenfall.com

Uppdaterat: 2021-09-01
Utredningarna fortsätter enligt tidigare uppdatering för sträckan Tuna till Stackbo/Ängsberg.

Under september månad med start vecka 36, kommer konsultbolaget SWECOs geotekniker på uppdrag av Vattenfall Eldistribution att utföra markundersökningar. Detta görs med borrigg på utvalda punkter längs den planerade ledningssträckan vid Stackbo/Ängsberg och Ersbo (läs mer och se bilder i pdf nedan om vad en borrigg är).

Markundersökningen utförs med en mindre bandvagn och borrutrustning för att fastställa jordart och markens fasthet vid planerade stolpplatser. Grundvattenrör kommer även installeras för att kontrollera nivån på grundvattnet vid berörda platser. Arbetet kommer utföras av två geotekniker med en lastbil och borrigg.

Berörda markägare kommer kontaktas innan arbetet påbörjas och inga störande ljud kommer att förekomma.

Bild och beskrivning av borrigg

Uppdaterat: 2021-06-30
Arbetet med ansökan för ledningarna som sträcker sig mellan Tuna och Stackbo/Ängsberg kommer att fortsätta efter semesterperioden i slutet på augusti. Detta innebär att den ansökan, som tidigare planerades skickas till Energimarknadsinspektionen i juni, senareläggs. Mer information kommer publiceras löpande här.

Uppdaterat: 2021-04-01
Från och med den 7 april och några veckor framåt kommer vi att gå längs den förordade sträckningen för att genomföra en okulärbesiktning . Denna besiktning kommer göras för att se hur vägar, natur, markförhållanden och miljö ser ut. Detta arbtete utgör en tidig del av detaljprojekteringen. Vi kommer inte göra någon åverkan utan endast promenera längs sträckan. Vi håller oss på mark enligt överenskommelser med fastighetsägare och även vägar i enlighet med allemansrätten. Inga störande ljud skall förekomma.

Var är vi nu?

I figuren nedan illustreras hur samrådsprocessen, för aktuellt projekt, ser ut och i vilken del av processen vi befinner oss i dagsläget. Då det i aktuellt projekt finns flera delprojekt skiljer sig tidsläget något åt:

  • Grön markering visar tidsläget för delprojekt Tuna-Stackbo/Ängsberg.
  • Gul markering redogör för tidsläget för övriga delprojekt.
  • Övriga blå markeringar visar den övergripande samrådsprocessens olika steg.


Observera att för delprojekt Tuna-Stackbo/Ängsberg har Vattenfall Eldistribution själva gjort bedömningen att projektet medför betydande miljöpåverkan vilket betyder att länsstyrelsen inte behöver fatta beslut kring detta.

process-gavle-sandviken.jpg

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Vid en ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd) finns flera parametrar där myndigheter ska granska underlag och fatta beslut. Länsstyrelsen ska besluta om betydande miljöpåverkan inom 60 dagar från det att de tagit del av samrådsredogörelsen. När ansökan är inskickad till Energimarknadsinspektionen har de en handläggningstid på ca 18 månader innan de fattar beslut kring koncession. I aktuellt projekt planeras ledningarna att tas i drift under år 2024.
Läs mer om tillståndsprocessen här

Förslag till departementet med åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av elnätet

Den 2021-01-29 lämnades ett förslag från regionnätsföretagen och Svenska kraftnät angående förtydligande av tillämpning av gällande regelverk samt åtgärder för att ge rätt förutsättningar för utbyggd kapacitet inom transmissions- och regionnäten. Det handlar framför allt om frågor rörande luftledning som primärt teknikval, ett ökat system- och beredskapsperspektiv samt riksintresse för energidistribution.
Läs skrivelsen till departementet här

Mer information

Vill du veta mer om elnätet och de olika tekniker som finns för att överföra el, ta gärna del av vår information om teknikval här 

I den här filmen berättar vi om Vattenfall Eldistributions roll och uppdrag att bygga upp ett driftsäkert elnät för att förse Microsofts datacenter i Gävle och Sandviken. I filmen förklarar vi de överväganden som måste göras i valet av luftledning kontra markkabel. Vi förklarar även hur tillståndsprocessen för att bygga elnät går till, men också hur vi informerar de som berörs av kommande byggnationer.

Regionnätets funktion och utformning

Energiföretagen har tagit fram en publikation med fokus på teknikval för region- och lokalnätsledningar. Dokument förklarar bakgrunden till varför nya ledningar inom regionnätet oftast anläggs som luftledningar medan lokalnätsledningar ofta markförläggs.

Ta gärna del av publikationen som finns för nedladdning här

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

Övriga frågor: gavlesandviken@vattenfall.com

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions presstelefon, tel. 08-739 60 60

Microsoft

Kontakta Microsoft på: datacentersw@outlook.com

Sandviken

Kontakta medborgarservice på 026-24 00 00 eller
medborgarservice@sandviken.se

Etablering av datacenter i Gävle-Sandviken (Sandvikens kommun)

För kontakt med kommunikatör på Sandviken kommun, vänligen kontakta wendy.juntunen@sandviken.se

Gävle kommun

Ta kontakt med Gävle kommuns kundtjänst på 026 - 17 80 00.

Etablering av datacenter i Gävle-Sandviken (Gävle kommun)

Fler kontaktuppgifter till Gävle kommun

Telefon

Vattenfalls pressjour: 08-739 50 10

Dokument att ladda ner

Då projektet består av flera olika ledningssträckningar mellan olika stationer har Vattenfall Eldistribution valt att dela upp underlagen efter de olika delsträckorna. Se respektive rubrik nedan för att kunna ta del av de dokument som berör just dig.