Hedenlunda–Oxelösund

Vattenfall Eldistribution planerar två nya ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSAB i Oxelösund.

Karta över sträckningsförslag

Bakgrund

I och med att SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så kallad ljusbågsugn. Det kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad elanslutning. SSAB har därför inkommit till Vattenfall Eldistribution AB med en förfrågan om anslutning av ljusbågsugnen. Enligt ellagen är vi skyldiga att möjliggöra detta. Därför planerar nu Vattenfall Eldistribution att bygga två nya 130 kV- ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund.

Mer information

I den här filmen berättar vi om Vattenfall Eldistributions roll och uppdrag att bygga upp ett driftsäkert elnät. I filmen förklarar vi de överväganden som måste göras i valet av luftledning kontra markkabel. Vi förklarar även hur tillståndsprocessen för att bygga elnät går till, men också hur vi informerar de som berörs av kommande byggnationer.

Läs mer om SSABs omställning till fossilfri produktion

Läs mer hos Oxelösunds kommun

Mer om teknikval

Vill du veta mer om elnätet och de olika tekniker som finns för att överföra el, ta gärna del av vår information här: Teknikval

Aktuellt

Publicerat: 2022-01-18

Uppdatering med anledning av Energimarknadsinspektionens (Ei) remissrunda av vår koncessionsansökan. Är du berörd har du möjlighet att lämna dina synpunkter till Ei. Läs mer om hur processen går till här: Svara på remiss - tillstånd om kraftledning för el (koncession) - (ei.se)

På länken "Koncessionskarta" nedan finns en karta med Vattenfall Eldistributions förordade dragning för ledningen. En definitiv lednings- eller stolpplacering inom den föreslagna sträckan är ännu inte klar utan kommer att fastställas efter vidare detaljundersökningar. I samband med detaljundersökningarna för Vattenfall Eldistribution en dialog med respektive berörd fastighetsägare.

Koncessionskarta

Synpunkter på ansökan skickas direkt till Ei. För övriga frågor till Vattenfall Eldistribution, kontakta oss via e-post hedenlundaoxelosund@vattenfall.com

 

Koncessionsansökan på remiss

Publicerat: 2022-01-11

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu skickat ut vår koncessionsansökan på remiss till sakägare. Under remisstiden har du som sakägare möjlighet att yttra dig kring ansökan. Dina synpunkter ska skickas direkt till Ei. Vattenfall Eldistribution AB är inte mottagare för synpunkter på koncessionsansökan under remissrundan.

Läs mer om hur Energimarknadsinspektionen handlägger ansökningar om nätkoncession för linje här: Så här handlägger Ei ansökan om nätkoncession för linje - Energimarknadsinspektionen

 

Detaljprojekteringen påbörjad

Publicerat: 2021-09-14

Vi har nu påbörjat detaljundersökningar på de fastigheter där förundersökningsmedgivande finns. Möjliga stolpplaceringar har undersökts genom att vi till fots inspekterat marken. Nästa steg i arbetet är att utföra markundersökningar, för att fastställa jordart och markens fasthet, på de planerade stolpplatserna. Markundersökningen görs med en så kallad borrigg (läs mer och se bilder nedan om vad en borrigg är). Arbetet utförs av Norconsult, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution.

Berörda markägare kommer kontaktas innan arbetet påbörjas och inga störande ljud kommer att förekomma.

I de fall fastighetsägaren valt att inte lämna sitt medgivande kommer Vattenfall Eldistribution ansöka om förundersökningstillstånd hos Energimarknadsinspektionen.

Detaljundersökning

Bild och beskrivning av borrigg

Arkeologisk inventering på uppdrag av Länsstyrelsen Södermanland

Publicerat: 2021-03-08

Med anledning av den planerade luftledningen mellan Hedenlunda och Oxelösund kommer vi på uppdrag av länsstyrelsen att genomföra en arkeologisk inventering. Om din mark är aktuell för inventering kommer du att bli kontaktad av en arkeolog från Arkeologikonsult för att få närmare information om Länsstyrelsens uppdrag.

Syftet är att identifiera förekomsten av fornlämningar och platser där det kan finnas fornlämning som inte syns i markytan. Detta för att säkerställa att de blir dokumenterade. Innan fältbesöken har en kart- och arkivstudie genomförts för att underlätta arbetet. Arkeologerna kommer att promenera över markerna utan att göra någon åverkan, med stöd av allemansrätten.

Alla svenska fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML). I första hand ska en fornlämning bevaras men om det inte går kan Länsstyrelsen fatta beslut om att den helt eller delvis får tas bort och då görs en grundlig undersökning.

Frågor angående arkeologisk inventering kontakta Johan Blidmo, Arkeologikonsult AB.
johan@arkeologikonsult.se

Inventering av fåglar

Publicerat: 2021-01-08

Under veckorna 2-9 2021 genomfördes en fältinventering av fågellivet, i området mellan Hedenlunda – Oxelösund med fokus på övervintrande fåglar. Inventerarna rörde sig på allmän mark.

För att bedöma hur fåglar och deras livsmiljö kan komma att påverkas av ledningen och ledningsbygget, görs en beskrivning av de naturvårdsarter som finns i området samt hur fåglarna använder området. En sådan beskrivning kan exempelvis innehålla uppgifter om flyttleder, födosöksområden och avstånd till boplatser. Syftet med inventeringen är att kunna ta fram skyddsåtgärder som behövs för att minska risken att fåglar skadas av ledningen. Exempel på skyddsåtgärder kan vara att man sätter upp hindermarkering på ledningen.

Koncession inlämnad

Publicerat: 2020-10-07

Den 7 oktober 2020 lämnade Vattenfall Eldistribution in ansökan om koncession för att möjliggöra anslutning av SSAB:s ljusbågsugn i Oxelösund. Ansökan omfattar två 130 kV ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ledningarna är en förutsättning för anslutning av ljusbågsugnen och därmed SSAB:s omställnings till fossilfri stålproduktion.

  • Knappt hälften av sträckningen går i befintlig ledningsgata.
  • 101 fastigheter berörs.
  • Stolparnas höjd kommer att variera mellan 20 meter och 40 meter beroende på val av stolptyp, markförhållanden med mera.
  • Den enda korsningen över Natura 2000 är vid Kilaån. Utöver det korsas inte Natura 2000 på något ställe.
  • Endast vid St Bene sker en ny korsning av Sörmlandsleden.

Ladda ner Miljökonsekvensbeskrivningen

Fotomontage: före- och efterbilder

Fotomontage_Lagmansjo.jpg
Fotomontage över föreslagen kraftledning i Lagmansjö.

Fotomontage_Stjarnholm.jpg
Fotomontage över föreslagen kraftledning i Stjärnholm.

Natur- och kulturvärden tas alltid i beaktande i planering av en ny ledning

Publicerat 2020

I det fortsatta arbetet kommer resultaten från pågående naturvärdesinventering, landskapsanalys och så kallad livscykelanalys (LCA) att sammanställas.

Resultaten från dessa inventeringar och analyser kommer redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den kommer även tidigare studerade alternativ redovisas samt en alternativstudie med en redovisning för påverkan från markkabel, sjökabel respektive luftledning.

Vattenfall Eldistribution har tagit till sig argument om påverkan på natur- kultur och andra värden. Vi kommer i den fortsatta processen väga in dessa för att, i den mån det är möjligt, göra förbättringar och justeringar i samband med framtagande av förordad sträckning.

I kartorna finns mer information kring det valda stråket.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

 

Var är vi nu?

Processen SSAB.jpg

Regionnätets funktion och utformning

Energiföretagen har tagit fram en publikation med fokus på teknikval för region- och lokalnätsledningar. Dokument förklarar bakgrunden till varför nya ledningar inom regionnätet oftast anläggs som luftledningar medan lokalnätsledningar ofta markförläggs.

Ta gärna del av publikationen som finns för nedladdning här

Förslag till departementet med åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av elnätet

Den 2021-01-29 lämnades ett förslag från regionnätsföretagen och Svenska kraftnät angående förtydligande av tillämpning av gällande regelverk samt åtgärder för att ge rätt förutsättningar för utbyggd kapacitet inom transmissions- och regionnäten. Det handlar framför allt om frågor rörande luftledning som primärt teknikval, ett ökat system- och beredskapsperspektiv samt riksintresse för energidistribution. 

Läs skrivelsen till departementet här

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

Mediefrågor
Vattenfalls pressjour, tel: 08-739 50 10

Övriga frågor 
hedenlundaoxelosund@vattenfall.com


SSAB

Kontakt
sari.heikkinen@ssab.com

Telefon

Vattenfalls pressjour: 08-739 50 10

Dokument att ladda ner