Katrineholm – Flen

Här har vi samlat information om Vattenfall Eldistributions planerade förstärkningar av regionnätet i Flens och Katrineholms kommuner, närmare bestämt mellan Laggarhult och Hedenlunda.

Bakgrund

Södermanlandsregionen växer med nya stadsdelar, lokal energiproduktion samt ny och växande industri i omställning. För att möjliggöra regionens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, behöver regionnätet byggas ut och förstärkas. Nu planeras förstärkning av regionnätet i Katrineholms och Flens kommuner, närmare bestämt mellan Laggarhult och Hedenlunda.

Projektet  är uppdelade i två etapper. Först planeras en ny luftledning mellan industriområdet vid Finntorp-Lövåsen i Katrineholm och Speteby och sedan en ny luftledning mellan Speteby och Hedenlunda. 

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till boendemiljöer, infrastruktur, natur- och kulturmiljövärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Tidigare aktiviteter

Samråden för de båda projekten var öppna för yttranden fram till och med den 26 mars i år.

Vad händer nu?

Utredning om betydande miljöpåverkan

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om BMP. I aktuellt projekt genomfördes samråden på ett sådant sätt att det uppfyller kraven för både undersöknings- och avgränsningssamråd.

Läs mer om BMP här

Samrådsredogörelse

Nu finns samrådsredogörelser för den planerade luftledningen, mellan industriområdet vid Finntorp-Lövåsen i Katrineholm och Speteby och mellan Speteby och Hedenlunda, publicerade och tillgängliga för nedladdning på respektive samrådssida.


Natur- och kulturinventeringar

På inrådan av Länsstyrelsen Södermanland kommer Vattenfall Eldistribution att genomföra naturvärdesinventeringar och kulturmiljöinventeringar. Naturvärdesinventeringen genomfördes under veckorna 33-35. Under veckorna 39-40 kommer inventeringspersonal från SAU (www.sau.se) kunna synas i kraftledningsgatan eller i dess närhet för att utföra kulturmiljöinventering. Inventerarna kommer att promenera över markerna utan att göra någon åverkan.

Läs mer om inventeringarna här

Vad händer sen?

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar sammanställs den tillsammans med övrigt underlag i en koncessionsansökan och sänds till Energimarknadsinspektionen (Ei), som remitterar handlingarna till samtliga berörda myndigheter och sakägare. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession ska erhållas.

Se flödesschema över processen och projektstatus

Mer information

I den här filmen berättar vi om Vattenfall Eldistributions roll och uppdrag att bygga upp ett driftsäkert elnät för att förse Katrineholmsregionen med el. I filmen förklarar vi de överväganden som måste göras i valet av luftledning kontra markkabel. Vi förklarar även hur tillståndsprocessen för att bygga elnät går till, men också hur vi informerar de som berörs av kommande byggnationer.

Regionnätets funktion och utformning

Energiföretagen har tagit fram en publikation med fokus på teknikval för region- och lokalnätsledningar. Dokument förklarar bakgrunden till varför nya ledningar inom regionnätet oftast anläggs som luftledningar medan lokalnätsledningar ofta markförläggs.

Ta gärna del av publikationen som finns för nedladdning här

 

Kontakt